تست طرحواره

  • خودشناسی یکی از اصل های مهم در زندگی امروزی می باشد که در صورت عدم آگاهی از آن، ممکن است وارد روابط اشتباه شویم، مشاغل نامناسب انتخاب کنیم و ناشیانه پول خرج کنیم.