کد خبر: 933349 A

مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید صدرا خبر داد:

مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید صدرا با بیان اینکه مسئولان شرکت آبفاى شیراز تعهد داده اند که مدول نخســت تصفیه خانه شــرق صدرا تا پایان شــهریورماه امسال راه اندازى شود، گفت: آبفاى شــیراز براى این پروژه پیمانکار اجرایى معرفى کرده است.

به گزارش ایلنا‎ خلیل حاجى پور در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه پســاب و روان آب صدرا به سمت شهرک جوادیه و روخانه خشک ناشی از تصفیه خانه قدیمی شهر صدرا به سمت اراضی پایین دست و تنگ قره پیری سرریز مى شود، مى افزاید: با این حال میزان و درصد آلایندگى این پساب آنچنان زیاد نیست که مشکل زیستمحیطى ایجاد کند.

وی افزود: اما ترکیب این پساب با رشته قنات موجود در تنگ قره پیری می‌تواند مشکلات بهداشتی و زیست محیطی ایجاد کند که بر اساس پیگیری دادستانی و سازمان محیط زیست استان مقرر  شد شرکت آبفا به صورت موقت با ایجــاد یک کانال انحرافى و لوله گذاری در بخشی از مسیر از ترکیب این پســاب با آب رشــته قناتها جلوگیرى کند.

‎خلیل حاجى پور سپس با بیان اینکه راه اندازى تصفیه خانه صدرا اولویت نخســت آبفاى شیراز است، بیان کرد: در این راستا شرکت عمران صدرا با کمک بلاعــوض ۱۲ میلیارد تومان و شــهردارى صدرا نیز با اختصاص 5 میلیارد تومان به آبفا در تسریع و ساخت تصفیه خانه کمک مى کنند.

‎حاجى پــور بــا تأکید بــر اینکه مدول نخســت تصفیه خانــه صــدرا در پایان شــهریورماه امســال به بهره بردارى خواهد رســید، خاطرنشــان مى کند: این مدول جمعیت حدود ۹۰ هزار نفر را پوشش خواهد داد.

وی با اشاره به جلسه انجام شده در دفتر دادستان شــیراز از عزم و اراده همه دستگاههای اجرایی و نظارتی برای هماهنگی، رفع موانع و تامین مالی این پروژه خبر داد و اظهار  امیدواری کرد که با راه اندازی فاز نخست این تصفیه خانه مشکل دفع فاضلاب شهر صدرا به صورت ریشه ای حل شود و همچنین مسئله سرریز پساب فاضلاب و رهاشدن آن در اراضی کشاورزی و باغی در شمال غرب شیراز به طور کامل مرتفع شود.

 

انتهای پیام/
پوشش زیست محیطی کشاورزی محیط زیست مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر