بین‌المللی‌سازی اقتصاد

  • رها خرازی‌آذر / مدرس دانشگاه

    پوشش خبری اقتصادی؛ از رسانه محلی، ملی تا رسانه بین‌المللی و جهانی، به پازل مهمی از نقشه فرآیند اقتصاد جهان امروز تبدیل شده و بدون حضور فعال در رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌‌های بین‌المللی و جهانی؛ برنامه‌ها، فرآیندها و روند‌های اقتصادی و مقامات مرتبط بختی برای کسب موفقیت گسترده در حوزه بین‌الملل ندارند.