علی هژبری

  • ایلنا ثبت جهانی هگمتانه را بررسی می‌کند؛

    استاندار همدان در جلسه بررسی و تدوین سند راهبردی و عملیاتی توسعه استان دستوری مبنی بر تشکیل ستاد پیگیری «ثبت‌جهانی تپه هگمتانه» داد؛ ایلنا این موضوع را مورد واکاوی قرار داده است.

  • ایلنا منتشر کرد؛

    پایگاه میراث جهانی تخت جمشید که خود مجری تکالیف سازمان است مقید به رعایت همان اصول است لذا نباید با ایجاد پوشش نامناسب جلوه‌ی سایت را مخدوش کند.