بیروت با تمام شدن سوخت نیروگاه‌ها در تاریکی فرو رفت