• همه باید تابع تصمیمات ستاد مباره با کرونا باشیم

    در گفتگو با ایلنا مطرح شد:

    همه باید تابع تصمیمات ستاد مباره با کرونا باشیم

    ایلنا: اگر از ابتدای ورود این ویروس منحوس حساسیت بیشتری نسبت به اولیه پیدایش این ویروس اعمال شده بود یا قرنطینه کوچکی صورت می‌گرفت امروز نیاز به این همه هزینه در مهار این ویروس نبودیم

جستجوی پیشرفته