کارگران نساجی مازندارن

  • در اعتراض به تغییر یافتن شرایط کار صورت گرفت؛

    صبح امروز حدود 250 نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به شرایط جدیدی که کارفرمای این واحد نساجی برای اشتغال آنها در نظر گرفته است مقابل ساختمان فرمانداری قائم شهرتجمع کردند.