وکیل متخصص خانواده

  • مطابق مقررات قانون مدنی به محض اینکه عقد ازدواج صحیحاً بین طرفین واقع شود زوجین به عنوان زن و شوهر در قبال یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی قانونی اند و موظفند به تکلیف خود در قبال طرف مقابل عمل کنند و در صورتی که از انجام وظیفه خود در مورد خاصی خودداری کنند طرف صاحب حق می تواند برای الزام طرف مقابل به دادگاه مراجعه کند.