هیئت مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان