نقش ارامنه در موسیقی ایران

  • نقش ارامنه بر موسیقی ایران/ بخش اول/

    چکنواریان می‌گوید: از زمانی که یادم است و مدرسه می‌رفتم؛ در کتاب تاریخ ما هیچ وقت گفته نشد که ارامنه ایرانیان اصیل هستند. هر وقت صحبت از ارامنه می‌شود؛ انگار آنها به یکباره وسط ایران افتادند یا مهاجر هستند. این نخستین اظهارنظر لوریس چکناواریان درباره ارامنه و نقش آن‌ها در ایران است.