مهندس تورج تسلیمی

  • مسأله کمبود برق در ایران مسأله جدیدی نیست و هر سال، به خصوص در فصل گرما و به دلیل افزایش مصرف تجهیزات برودتی، این موضوع بیش از پیش احساس می‌شود.