مرجع آموزش حقوقی

  • حقوق قواعد و قوانینی است که حاکمیت به منظور تعیین و تنظیم رفتارها و برقراری نظم اجتماعی ایجاد و اعمال می نمایند. این قواعد و قوانین از روشهای مختلفی ایجاد می شود که می توان به وضع یا نسخ قانون توسط قوه مقننه، صدور آیین نامه و بخش نامه های دولتی در قوه مجریه و تصمیمات قضایی الزام آور در قوه قضاییه اشاره کرد.