محمد زهیر اگبر

  • سفیر افغانسستان در تاجیکستان:

    سفیر افغانستان در تاجیکستان تاکید کرد که رفتار گروه طالبان به رغم اعلام احترام به قانون بین‌المللی و حق برابری تغییر نکرده است.

  • سفیر افغانستان در تاجیکستان:

    سفیر افغانستان در تاجیکستان از احتمال امتداد مقاومت در برابر طالبان از پنجشیر به سایر نقاط کشور خبر داد.