ضرر هزار میلیارد تومانی بازاریان جزیره کیش بدلیل گسترش ویروس کرو