صلح میزان

  • رای غیابی در دو صورت صادر می‌شود، اگر برای شخصی ابلاغیه صادر شود، آن را دریافت کند، اما در دادگاه حضور پیدا نکند، درصورت محکوم شدن رای به صورت غیابی صادر می‌شود.

  • قرارداد مشارکت در ساخت یکی از بهترین گزینه‌ها برای افرادی است که قصد ساخت‌وساز در ملک کلنگی دارند. برخی افراد به دلیل عدم وسع مالی و یا دردسرهایی که تخریب و ساخت بنا در ملک‌های قدیمی دارد از اقدام شخصی در این راستا خودداری می‌کنند.