زبان فارسی آن چیزی‌ست که بیضایی و شاملو می‌نویسند

  • عبدالله کوثری در گفتگو با ایلنا:

    زبان فارسی آن چیزی است که بیضایی می‌نویسد، شاملو می‌نویسد، آل احمد، مسکوب، نجفی و آشوری می‌نویسند، نه آن چیزی که در زبان روزنامه و تلویزیون ما خوانده و شنیده می‌شود یا در بعضی تالیفات و ترجمه‌ها می‌بینیم.