جنبش مشروطه

  • در گفت‌وگوی ایلنا با منصوره اتحادیه مطرح شد؛

    به اعتقاد منصوره اتحادیه؛ در دوران مشروطه هدف مردم از این حرکت اجرای عدالت بود. آنها می‌خواستند قانون اجرا شود و ظلم از جامعه رخت بر ببندد. آن زمان دادگاهی جهت احقاق حق مردم وجود نداشت. به همین روی مردم مدام در مضیقه قرار داشتند و در محاکم بر اساس قانون معینی عمل نمی‌شد لذا اولین تقاضای آنها تاسیس عدالت‌خانه بود.

  • به بهانه انتشار «تهران تب‌آلود» اثر حمیدرضا حسینی؛

    «مسعود تاره» عضو شورای نویسندگان دانشنامه تهران بزرگ درباره «تهران تب‌آلود» اثر حمیدرضا حسینی نوشت: در هر بخش؛ کتاب به فراخور موضوع آن به سابقه و سرگذشت مکان‌هایی می‌پردازد که شاهد یکی از حوادث تاریخ مشروطه بوده اما متن کتاب منحصر به گزارش تاریخ نهضت مشروطه در تهران نیست.