بیکاری لرستان

  • گزارش ایلنا از کارخانه‌های زمین خورده لرستان؛

    به گفته مرتضی افقه؛ دولت گاه ضعیف‌ترین آدم‌ها را به عنوان مسئولان استانی به ویژه برای استان‌های کوچکتر انتخاب می‌کند. این را در نظر نمی‌گیرد که عوامل متعدد اجتماعی و فرهنگی در استان‌های کوچکتر بیشتر است در این میان گاه به برخی استان‌ها بودجه‌های خوبی داده می‌شود اما چون مسئولانش توانمند نیستند، نمی‌توانند از بودجه به خوبی استفاده کنند.

  • استاندار لرستان مطرح کرد:

    استاندار لرستان گفت: دولت به تنهایی امکان حل مشکل بیکاری را ندارد و باید طبق رویکردهای اقتصاد مقاومتی، کمک کنیم اقتصادمان به اقتصاد مردمی تبدیل شود.