گفتگو با یونس تراکمه

  • گفت‌وگوی تفصیلی ایلنا با یونس تراکمه؛

    گفتگوی اخیر ایلنا با محمدرضا سرشار واکنش‌های زیادی را در جامعه ادبی داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. لذا درصدد برآمدیم با یونس تراکمه از طیف ادبی مستقل و جریان مقابل انجمن قلم گفتگو کنیم و دفاع او را بشنویم. او با ما از سانسور، تسلط ایدئولوژی، دوران میان‌مایگی ادبیات، خلاقیت ادبی و مهاجرت نویسندگان سخن گفته است.

  • گفتگوی تفصیلی ایلنا با «یونس تراکمه»؛

    قطعآ سال ۹۲ بد‌تر از سال ۹۱ است، همانطور که ۹۱ بد‌تر از ۹۰ بود. تا جریان حذفی ادبیات وجود دارد این روند هم هست/ رویارویی با جریان‌های محدود كننده در ذات خلاقیت وجود دارد. نفس خلاقیت با هیچ محدودیتی سازگار نیست.