وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان پیام د