ورود شورای صنفی نمایش و سازمان سینمایی به تنش بوجود آمده در باغ