وحشت ساکنان یکی از شهرهای تایلند همزمان با نزدیک شدن تندباد