واکنش فریدزاده به حواشی مطرح شده پیرامون انتخاب در جست‌وجوی فرید