هنرمند باید دکتر جامعه در بخش آرامش و امید دادن است