همایش پیاده روی مشترک تکاوران تیپ ۵۵ هوابرد و کارکنان پایگاه هوا