همایش روز روستا

  • دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی مطرح کرد:

    یک استاد دانشگاه گفت: جوامع روستایی ما همچنان با مسائل به شکل سنتی برخورد کرده و با پدیده نوظهور مقابله می‌کند، بنابراین نیاز است تسهیلاتی ارائه شود تا بتوان بیمه را در جوامع روستایی نهادینه کرد.