هزینه ماهیانه پروژه‌های سیما حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است