هدی ایزدی

  • نگاهی به سریال صفر بیست و یک؛

    انتظار طنز کلامی یا رفتاری در سریال صفر بیست و یک کم است و به نوعی کمدی موقعیت در این سریال شکل گرفته است.