نگرانی جدی فروشندگان و خریداراندر جزیره کیش از نوسانات قیمت ارز