میبد؛ شهر جهانی زیلو

  • با سفر به میبد نه تنها به شهر جهانی زیلو پا می‌گذارید بلکه می‌توانید با قرار گرفتن در بلندای قلعه‌های آن آرامش را تجربه کنید.

  • مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر استان یزد:

    زیلوبافان شهرستان میبد که از مزایا و خدمات بیمه‌ای برخوردار نیستند می‌توانند زیرپوشش بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر قرار گیرند.