مدیرکل کمیته امداد سمنان

  • مدیر کل کمیته امداد استان مطرح کرد:

    مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت: استان سمنان از حیث جمعیت در پرداخت زکات واجب رتبه سوم کشور را دارد.