مدرسه ۷ هکتاریِ ۸۰ ساله با ۷۰۰ اصله درخت در حوالی شوش