محمود اسماعیل پور

  • اسماعیل‌پور: مسعود را برای مسابقه‌های جهانی آماده می‌کنم

    محمود اسماعیل‌پور، مربی با اخلاق، سازنده و زحمتکش کشتی آزاد استان مازندران و شهرستان جویبار از جمله مربیان سرشناسی است که نیاز به معرفی زیادی ندارد.