شناسنامه معیشت و کسب‌وکار

  • در وبینار موسسه عالی پژوهش های تامین اجتماعی مطرح شد؛

    نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به موانع پیاده سازی نظام متمرکز تامین اجتماعی در ایران، گفت: در سه حوزه خانوار، موقعیت‌یابی هویتی و معیشت و کسب‌وکار باید اطلاعات دقیقی در دسترس باشد که متأسفانه تاکنون فقط در مورد اطلاعات مبتنی بر خانوار تلاش‌هایی آغازشده است.