سیدابراهیم موسوی، رئیس گروه فلسفه دانشگاه مفید درگذشت