سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور

  • سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور در یادداشتی با تاکید براینکه تحریم‌ها، فقر را گسترش داده و ایجاد شغل جدید را با مشکل روبه‌رو کرده است، گفت: برای رشد و توسعه کشور و بزرگ شدن اقتصاد ایران و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم نیاز به عبور از مانع تحریم‌هاست که باید همگان حمایت کنیم در دولت آینده این مسأله حل شود.

  • سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور در یادداشتی نوشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در پی هر انتخاباتی برای نظام سیاسی اهمیت می‌یابد، میزان مشارکت است و در کشورهایی که مردم بنیاد هستند برای نظام‌های سیاسی آنها تحلیل آرا و رفتار شناسی رای‌دهندگان حائز اهمیت است.