سامانه ثبت اجتماعی پاسخ به شوک‌های اقتصادی و بلایای طبیعی