رعایت نکردن پروتکل های اجتماعی

  • دادستان کرمانشاه تاکید کرد:

    دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: در شرایط کرونایی فعلی با افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی کنند و سلامت مردم را به خطر می اندازند، به شدت برخورد می کنیم.