رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی

  • در جریان آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی؛

    آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد.