دیزل ژنراتور

  • این که دسترسی به یک برق پایدار برای صنایع اصلی و بنیادی جامعه چقدر مهم هست هم موضوعی است که همه بر آن اذعان دارند. در این میان این برای داشتن یک برق پایدار و همیشگی ناگزیر به استفاده از دیزل ژنراتور هستیم.

  • به هنگام صحبت از برق اضطراری برای یک ساختمان یا هر محل دیگر در واقع اشاره به یک دستگاه دیزل ژنراتور داریم که در هنگام قطع برق شهری، وارد مدار می شود و تأمین برق تا زمان برگشت برق شهری را بر عهده می گیرد.