دغدغه صدا‌و‌سیما پخش نکردن صحنه‌های خشونت‌انگیز است