در فضای مجازی نیستیم چون نه سلبریتی داریم و نه حرف سیاسی اجتماعی