جندی‎شاپور

  • توضیح مدیر پایگاه میراث فرهنگی جندی‎شاپور:؛

    مدیر پایگاه میراث فرهنگی جندی‎شاپور و ایوان کرخه گفت: درخصوص دیوار غیرمجاز ایجادشده در محوطه ثبت ملی جندی‎شاپور پرونده قضائی تشکیل شده و این دیوار برداشته خواهد شد.