تشکلات صنفی

  • احمدعلی کیخا مطرح کرد:

    رئیس‌کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: از انجمن ها، خانه‌ها و نظام های تخصصی در بخش‌کشاورزی انتظار داریم تا به معنای واقعی صدای کشاورز باشند و در موضوعات مرتبط با این حوزه در سطح ملی، اعلام موضع کرده و مطالبه گری کنند.