تخریب بیست درصدی وفوت تلخ یک جوان در آتش سوزی بازار پردیس کیش