بهزیستی کرج

  • جوهری مطرح کرد:

    عضو هیات مدیره انجمن جرم شناسی استان البرز با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اظهار کرد: این قانون بر این مساله تاکید دارد که نکاح دختر زیر ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵سال منوط به‌رضایت ولی و تشخیص دادگاه صالح است، اما واقعیت این است که ازدواج کودکان به مصلحت‌نیست و قانون موجود در خصوص سن مناسب ازدواج نیاز به اصلاح دارد.