اپال

  • در زمانی که به علت شیوع کرونا حضور افراد در مراکز خرید به شدت کاهش پیدا کرده، اقدام علمی این مرکز خرید که نشان از آسیب شناسی صحیح دارد، جالب توجه است. به نظر می رسد هدف از این کمپین که بر پایه محصول و قیمت استوار است، معرفی گستردگی محصولات و طیف قیمت در طبقات هدف اپال می‌باشد.