انتشار شش عنوان کتاب، همزمان با پایان جشنواره نمایش‌های آیینی و