افزایش ساعات کار در فرانسه

  • یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری فرانسه، کاهش سن بازنشستگی از ۶۴ سال به ۶۲ سال بوده است که هم اکنون با ارائه یک تبصره جدید، خشم فعالان کارگری را برانگیخته است.

  • یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری فرانسه، کاهش سن بازنشستگی از ۶۴ سال به ۶۲ سال بوده است که هم اکنون با ارائه یک تبصره جدید، خشم فعالان کارگری را برانگیخته است.