افزایش حجم سرمایه گذاری و ایجاد 16 هزار فرصت شغلی در جزیره کیش